Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.outfito.sk (ďalej aj ako „e-shop“) je  spoločnosť OUTFITO, s.r.o.so sídlom Tovarenská 12, 811 09 Bratislava, IČO: 55 333 028, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 168879/B (ďalej aj ako „Predávajúci“).

Kontaktné údaje Predávajúceho:

e-mail: info@outfito.sk 

bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu: , IBAN:, Swift kód(BIC): 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej aj ako „SOI“)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

 

 

Vymedzenie pojmov

 

Spotrebiteľská zmluva – je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci (spotrebiteľ) – spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „Kupujúci“).

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP”) – upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.outfito.sk. Kupujúci v momente odosielania svojej objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

 

 

Článok I

Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy

 

1.1       Objednávka je potvrdením procesu objednávania v e-shope o výbere tovarov a služieb Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, a zvolenie si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

1.2       Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru a služby, a teda objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou.

1.3       Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením v zmysle nasledujúceho bodu.

1.4       Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“), ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon, alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

1.5       Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok II

Storno objednávky, odstúpenie od Kúpnej zmluvy

2.1       Storno objednávky

2.1.1    Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo formou e-mailovej správy na kontaktné údaje uvedené v záhlaví VOP. Potvrdenie o zrušení objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailovej správy.

2.1.2    Predávajúci ma právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej VOP alebo v kúpnej cene uvedenej v e-shope, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Zrušenie objednávky Predávajúci oznámi Kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailovej správy.

2.2       Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

2.2.1    Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tovar zakúpený v e-shope je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Odstúpením sa Kúpna zmluva od začiatku ruší.

2.2.2    Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené e-mailom na adresu info@outfito.sk alebo poštou na adresu Tovaresnká 12, 811 09 Bratislava, do skončenia doby pre odstúpenie, a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave, nepoškodený a k tovaru je Kupujúci povinný pribaliť aj faktúru alebo pokladničný doklad. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Tovar zaslaný Predávajúcemu na dobierku, nebude Predávajúcim prevzatý.

2.2.3    Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu: Tovarenská 12, 811 09 Bratislava, ak predávajúci nenavrhne, iný spôsob vrátenia tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Predávajúci odporúča zasielaný tovar poistiť.

2.2.4    Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné.

2.2.5    V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od Kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

Článok III

Cenové podmienky

3.1       Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom e-shopu je uvedená vždy pri vybranom tovare. Kúpna cena sa uvádza vrátane dane z pridanej hodnoty (s DPH), ak nie je uvedené inak.

3.2       Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na e-shope s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na e-shope. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného, alebo iného konania v súvislosti s vrátením, alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky, až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením, alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu.

3.3       V prípade, ak sa na e-shope objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 

Článok IV
Platobné podmienky a spôsob platby

4.1       Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

  1. a) PLATBA VOPRED PLATOBNOU KARTOU / PROSTREDNÍCTVOM INTERNET BANKINGU: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej kúpnej ceny tovaru uvedeného v objednávke na účet Predávajúceho vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu číslo účtu: číslo účtu: , IBAN:, Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky.
  1. b) PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU V HOTOVOSTI / PLATOBNOU KARTOU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v objednávke/ fakturačnom doklade pri prevzatí tovaru kuriérovi.

Článok V

Dodacie podmienky

5.1       Objednaný tovaru bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností Predávajúceho expedovaný v čo najkratšom termíne najneskôr však do 30 dní, po potvrdení prijatia objednávky Kupujúceho Predávajúcim, ak si Kupujúci vybral možnosť platby na dobierku. Ak si Kupujúci zvoli možnosť platby vopred, objednaný tovar bude expedovaný v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní po pripísaní celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Tovar bude dodaný na miesto uvedené Kupujúcim v objednávke.

5.2       O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci upozornený e-mailom. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom e-mailu. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou / poštovým doručiteľom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Článok VI

Poštovné

6.1       Výška poštovného pri doručovaní objednávaného tovaru:

  1. a) kuriérskou spoločnosťou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. – 3,70 EUR
  1. b) kuriérskou spoločnosťou GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., s voľbou platby na dobierku – 4,20 EUR
  2. Formou prepravnej spoločnosti Zásielkovňa, s.r.o. – 2,90EUR

6.2       Výška poštovného pri doručovaní v rámci Českej republiky – 7,20 EUR

6.3       Výška poštovného pri doručovaní objednávaného tovaru mimo územia Slovenskej a Českej republiky bude spoplatnený v súlade so sadzobníkmi doručovateľskej spoločnosti.

6.4      Bezplatná doprava sa vzťahuje na objednávky v hodnote 200EUR a viac. 

Článok VII
Reklamačné podmienky

7.1       Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar Kupujúcemu doručený v poškodenom obale, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcim alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

7.2       V prípade, že sa po prevzatí tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže Kupujúci uplatniť reklamáciu. Na tovar je Kupujúcemu, poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, ak zákonom č. 40/1964 Občiansky zákonník (ďalej aj ako „Zákon“), nie je ustanovená iná doba. Záručná doba pre Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade, že je tovar doručený poštovým doručiteľom alebo kuriérom, rozhodujúci dátum na začiatok plynutia záručnej doby je dátum prijatia tovaru od poštového doručovateľa alebo kuriéra.

7.3       Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy vo všetkých Zákonom stanovených prípadoch. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia, sa Kúpna zmluva od počiatku ruší a Zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

7.4       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.5       Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.6       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.7       Po zvolení spôsobu vybavenia reklamácie Spotrebiteľom, podľa bodov 7.4, 7.5, 7.6 tohto Článku,  Predávajúci určí spôsob vybavia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.8       Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej aj ako „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

7.9       Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.10     V prípade, že Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk. Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Reklamačný postup

7.11     Reklamácia sa uplatňuje poštou na adresu: Tovarenská 12, 811 09 Bratislava

7.12     Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7.13     Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra alebo pokladničný doklad), ktorý slúži ako záručný list a vyplnený reklamačný list (odkaz).

7.14     V situácii, keď je tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý ho dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru.

7.15     Reklamovaný tovar doručený poštovým doručiteľom alebo kuriérom, Predávajúci prevezme, skontroluje zásielku a dokumentáciu. Rozhodujúci dátum na plynutie lehoty reklamácie je dátum prijatia od poštového doručovateľa alebo kuriéra.

7.16     O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi Zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom). Zároveň Predávajúci vyzve Kupujúceho k prevzatiu reklamovaného tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

7.17     Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

8.1       Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.outfito.sk. Platne uzavretá Kúpna zmluva sa však riadi VOP platnými v čase, v ktorom bola Kúpna zmluva uzatváraná.